Skip to main content

Full text of "A table of vegetable poisons, exhibiting the principal poisonous plants ?comprising their common English name, botanic name, the class and order to which they belong in the Linnaean system, essential character by which they are particularly distinguished, native country, places of growth, time of flowering, poisonous effects and mode of treatment, &c. ; illustrated by accurate drawings of the principal indigenous plants, including the poisonous mushrooms, and some of the exotic poisonous plants cultivated in Britain /by G. Spratt ..."

See other formats


1^ J f m OS 
f*| i f* % is'% s^v, w m 'y-i < 
ft i * <k 4 4-4 tl, llf -*£Si mm 113 m»ct::GOC 
'V '^'"-'^ '^^^ ^^'^^^^ -1 ^->;^^Sf>;^^..^.a ^M.:#:.^^U4c^c - - 
5 ■ ia'-ca i ; a : a :a. aH,V;s I : r ; ' w *: « ft i! a :Vi a i ur3u arui j iila aj; \ an 1 na raai/aanena. a a./ W aai i ;^aaaaaiaaxaj;a|.s:-|- 

^ ai ihraa a^ 
':a:aa--afiai|^ aiai 3 
a 'a -irartata a - F , mi s ti air^ ecatiw-rgl .ag - ^ Ji ai I a u a. 
a; - . . . , _ 

^'--e'-aaa vai sa.aviaats.^ .j^^v;..^;,. rj,-^^^^^^ * « * S S i 5) ii « JV j 5! 4 '^aajraa hi'fe SHamcniit in the -i i> c;; II' '%L^^'X'- 1 a a i f i i t|a. 
SXiiiaa © » K .J a a* aauLi a.a-- %a;;7 Paiala 

Or: 

Laia ^F'aaa^aTaai^; a, aaa'\^ yaiea. Caaa- 
. - . .:.a. a r al..-o a ana? la:: a 4 V: it IS lJ uitaa;aa:; ,i , : , r^ sx- j-nvf yji;,^ ^ e it a i. JJ 

" * ; Waajast woocia iiaaa thiaket^ 

^ " ^ ' - a ^ . , , . - . . . ' 1 ' 4 JI a ^X^'*C|£tfc aaao;n;:._. : 

'"^■aacliaa. 'i ^a iuaaiiai, 

ta tlaaa^ sdaaaaal alaaa. 
.a;;:.:aat. , i a.^ < a aaa;;; a a - ^ 

a' 5 a a:^ , witla-^ crrda t Ba ; r ^ ; : \ \ \ ^ , , " 5,- ■ /} , 0':' / i f ( I 1 , 1 ; ) yy , vt- 

J aa:::a ^Uiu, u.'j.a- ; a.--. : - ^ ■ 
y ' a. -.aa;. ,tia_.„u; ^ i:as, aafi a a at: : ; aa 4: ir is 4: \ liii::: a i a a a b i o a n n ? x f I J XO 

"riatxprai lia A a s a> fa; ni ^'-^"«^^^«^«^^^"-''l-^^'ftHaaa\^^^ 

-teecniaies treaayaart- ?l?vai: apaBt ;feai pia ; ; . a : " : r , ^ 
t a..aaa;'a <jaaua j}oaa.aii,t , 

" - ■ ■ - ■ . , 1 ; a i ¥ i ; a ^ * St ft a ;i if it -ft s J! s 

, „ , , afnaj- \a:f-^^ --' a|j^n,; 
- - OaUaa - ^ t Si Si tt tJuitiaaa/a '# ij; ! J ft IS iS a 'f r - 5 t. , ^ j ^ ! a a Hi:;: aiia aaaaa tiuiaa oaaiir ; the piipil af ilaa aa.:ajaaa-;at an a^ 
^ C^oaoiai a ^-i^-nv:: aaa. oo:i rbiniy^: aias- 0 jjS.^AfVua, I atrta>p aaa;;. ' av, , -: = _ 

O A 1 . : , ,] 

r \y ij : ; < i tjt 

t" t-- S« -» a4S '■ar^pa. o o ; :>a 

O OO I:: i >; ta-: 1 a 

a;aa;a|;pv;CMJ5^^^ . f ^'a t 

"a = urH,aa'aaria1 r*. :■ a::tatHaaa:aaa|aiaa rati aa' P n I-ata at" jaaaa^ aa:ii t.r;a fPsXiarB^^l laM\- a St t, t; ti; # ^a 5 ! c : a: ?;4 itja i*;;;; r^ita) 

• * ■ ^'' ^ • ' ■ ■ \::'ooL O i;ara :-t r « -;i t -t Ji t. 4 1 i a i 'i a : - * : J una aaa* mMtk ^'r^'^ mfoomfmupt so,,,,o of eu ! aa alera piacea. » » « ts * it o -si -J- ta ft ,j, tt : ^ 3 j j S ":^^'r^^ a«a-t;lt saon taHo-|n3^^ tae^ pulne IcnfS jfn^OTiii^^^ nlltS pftilifaaftnain 

; -I ■ M r-^^"'^^^^^^ "^%t :• : ; ""\^^'^^I 1 f ^avjunt.^ ^aflnPerHn-ni " ^" " ^^"'^ 

; i aarrnat^ siovf, ojan fa-rpt ^ " ' -n aa la tilt a » ta t/H^ lu leti£i}.'t, iit it !» J it aa , ¥¥'irt:l:IO'|»::' ^. i»i'^- ^ i 1-a. * i( tt •-, s it ^ iiiui. ;:,far<if'i:ss. 't if v i fp t .!> it ti iS it fJ }i ji it i^ 1 Ira^- to Satxte 
I BXb. aoci Mata ai i-t i -a I ca 

4- ■<! ii-t t -:-ti j': a^aaanai, -itiaia or" apai£py' y-pa^ppa^^^ ,n .^j.ppOfl-a ^nnpp pioaapPada-. laajiinnaalano ena I- ; 

! " ! s-iii i... i- « 'rl^i ii" a :: iJJil' -' r hit ^ « » ? ■ a;.: I. ^a : i_t . '' ' . :■ . , . _ -B n ; 

' *-0'-' Oi a:;;:: nyana% faian,t aaaa'f:^, 

. -t, . t Hi -i 1 1 1:^ . r i j n J : n ax Op IIX i la 1 a x t; i ^ r i t ar ; t a^ : 
^a«^a>; aitxaiin, tHvaaan aiaaxaa .'^i^,.r-.^.^ xlaapln :V : HfPaiOapO. o\a : 

1 1 > t t'i ,tt ax . ,.^_,p J 

; <-i- 2L it ii. * t s'ts.' s. yi , tti ■ > i , i IttttiltiaitStSttStS* sa-i ax a^-A ptaraa aa nixanaa? - - 
> ¥1 iH - : ■aax-. - ^ . f n^-X:--" iaxax : OaHaaa trvaXf: iirHntfia -fiirnersx'-o^T t.^fi^ca^^ I 

: rrnoiiuyyproiiuct: f«3K .t: :> u-ricai|oX i:«tia:, i:..:ii:,i,. ittit.:t,.a yy..^^-i :m^m^^^^^^^^ loMd be LPrOnA A^ier:- - a.-,- ' 
. It, inn 

' s . r ; 'i ; i- t ii-- V ft it » t- -H^axp V l-mstarea (J. 3, i -ti SI is t iij « t it a XOsO a Oil if i ; 
a ii i a r ! . ^-o:oi3 at puataoxy 
HiO \axr5tiian " ^ ...X- a 

is 

opspaitious. 
O r^ c a xn 
aaaiin fi ii i aj-ra. aaaa ati;; 
eO-aan4Xi5n--^Uij-i. --- i ; w-lt'ax t . - - - 

i-^'-t ii it i i: v -;,ijii :i)i;"{j joixat'a a - -j^- iOOi':- t Otaxa.. nabta-O aa 
aiH aaan oaiii laixn :;_:; ij i | " ^ r aioi iatPviJrtfaani-, , , ' ^ * ^ * " a^ - n^ ^: Join Oiid B^i^uf ^ 

i a i . i X ' 4 : 1 t 

tit:.; tit:,: 1 

; it ^iaooaaatad Oi pardeoa it(it)«5ft, ti- S aaaxai I Ola i s-x I innivai,s 

I sOiVoi 

I aatO -t;- 

s i i si - -ii-s . stT ^ si::;.; is,'! ; 

i ' ' ' ■ ■ 

I i^-aisana aaa^ aaxaaa , :ili!}fiW" ■ ^ ^^A. . :« ^ X5 a: i ;. J aiffiyXf!X-'«iy iilpva ,p f n aa rai f:; -"i i 

aanai ainafaaawa^ ^ , 

a-hat aoitaaotoil -O; a^araj MimmmM¥M*A to Oi oa-i 

' S ■"it* 1 if * i ^ 

f o.t jxraioaN. . s, . i a vi' titoip' iPaacs, " ' ; ba|P:Hroiaoai, 
* d Moaniitd Aprjl 

X 

! S it t -sS 

i= -i ; Oiaa aoo 0 naiO, I n ib ^a H 5_ 

a. jan a a aasr s*iaiti/CsistsPiiBS,s*j! i f aif|dop^4i|tpy p;Lxps--,psPa pispi 
i I'iaa ars i aaiaaa xaaai la- B 

r ii-t . r -PllHanaaOoa-aniiaaaiaiX. _ s 

X i' naa ta-i aaaea xaj oxa swoo^ mmwu apuai tSnaa Pniapjein iM^m \ 
f aaaataOia;' Oas'Xiia Tina, ; its 

^ i ^ " s " 

^ ^-"i' -"^^ '^^'iO'-'-a'. paaare^, snioatra aPavaa at ilia aasa : Uannjo saoax^ I 
f a aal ;i.aa?'aix;ut/ :. F-ru ;:r-, npv-irla naaHOi ^ I Oi 

\ ^ OaOOaa.:::-:a aa- ;a a,:aroponiO]Piir ta: iXi) iiiiv-ir Hiaaiiaata : FowMi araai i 

'^rn^axpO^iXa-Oa,-:* ^looiiiy ynnooXt:,, aax; axPO Oaaar ; 'P, Pooi i^Oitaai Oi sonxo oaiayjii: paiaPxos. f J iixxxp pJoJo^ 
i sA opoip i A 
-f : J I i 1 1% U ):0 ,i s a A iia nitiooiop I si it tr St y X '-1 i ss a i i ;, is Si ; , ii t its i 1 
if i t ft?" iXsi' a a a -a a rl i? I t ' ( a a V * aaite ; j a I OaiaP;n a OL : : 

si : r* t i raraa- t'a ai:;^ V i : if" I , a M l ;:i Tiii 

- i - i -ti'fl 'is'- f t. • t-s iit i;i:j i :;; \ :,_ 

i i/t : 1 V i 'iU t t 5 Xi';:i. I Xi:-; aX 

is; is,i... , - i ;-; ; . 

Js :i Si;;: : , i j-A , J " a- J i a t aa: ' I i r oil O ! iPio af d P-Pp fffft ^ Ppp a m W a--ppx:;a^ 
^ .'J^G apoo: xia" rotafxpnapi ai^ ba i - a d^ v/ : ;;; otod na' tpa r^iadi a, ad 

I > s i 

t;t tf s v- ' Pit.. ! X aXirf:]; i bi tM-l ii s i^iiddico .t S s, <t ■ St --If dcfif€i5.oii a-sialxol-MnilPii*-; x nOO/dps, t«:ss..^ts,s-j,s-.<s^;--stip™s^s a %jiO 0 y i , „ ! sHnixaioain;n iOjaes xarrii'fxre -■ 'i. si St- 

j -*i Oinocam -f ;i{ Ph^ Pa;---: :-t t . 

' ^ i./ iUiiaaveo Oi oJfhiiTH a; c is ay ti it t si; ,js; t? 110 0 Oi a 7 { liils aiOj d^dcdi, , , 0 ^ ^"-rbOa .tdiO-ap;:t;;;a:;tu.:iXx,;:a SSiie-ijStstSBiJitis naa J !}-> . i 

-i-fow atid -paitxiid-i^^/^bpp i}:^ i- iOt i 

» !» S ss t f ^-'oty^dGGoas, 
St . : JJooaodraXti 

d-Ogit; 

iiO iabpa^, j^^^ : iiOi a i; if ' s s j-,,vt-tt-t . s V t s,-^ ^ s, A M i;-- 5 siit j|' 

' tti t-t v,";i;-ti- ii-s,;;ii it ti; # « t i» <* 5 -s i ^ sM rij ai i i I X' 1 tx ri i o'i O o o ii " r; /ii i* * ia iii iJ is if. si_,!«i sj s , » S ss, O.s J : , 1, „ si ss B, it ss , 

d uoe iioci J aba. 

; idaaayaxdixa HI I xIdtiiFMdddd^VdPi, iddr d^;".'':dFd|tP :f ipeiiaraPaxo, Tia 

it fi"i a iO ix ia ss an \ I i c; i i> i) X' ;X i> O i i i^ X; ss I XX ) dootJi of dUtt OatiroiO-iO x)i iaa^ 

so TO, :a- iiOiaiixa If n/riaiiait/y f li' 
i;-s; x-iroa'ao - 0 Foiapaaaa„ 
Fioooadriin 

O "i 

aao inn 00:0 
Footaa'vaaaa- 1! Ji V _ M 

o: ui A iii a ait -LJpxO ao-a 
dlnaopooon a:i X Oaaia---siiiiiiii:n( aviO a;; iaiiaa 0- sao-di ; taaa;Planaaa ; idxyyaa'aa bhiaa_. | 
i FtMaala-— 0-ooa/a xarxa ; t adpaabnaai-aarnd -: Htalas thraa ; -fnaaxi J O 

' ^ id X dx^-i-OaO; F i ; s x' b ;; : s- - 1 m ; ^s: ' ' ^ 

-0 CoooHa laOaaax ; Fan/F iia, aaate, ablaiJp; JF/p) paar-siaiaea, \ , , 
I Haaia at tba tap; .ibaanaa earOer daia tha iaaxni. x^ 

S laxaaes pxaxiata ; Inaliets inartnJapnd, iairtla aat, ilnar italks twi- | f, IFMOynitt 
I ^^j-g^^ pgj-,js^-^^j-^^,j-a i idxaiaOia faabx;al ; daini aFaodo : Fiowari whjta. \ ' , t ^ 'i-t- 

X Ptem nana i T-iaiaas licilbarnMhanai. aiadrass «airnrip,, spc>tfn(l ; pa-iaan 

X naai SaiUi of tia- WWworii addi-hhaxaid , aliiaste : Berrias saarluts, i "~~"'~™ « * ■ 

X FaFai auaa ; biiiyyFa gPi patadp diaxan/in tbrea naneibnaaan staoFa ; i y :^' 

f Spada waxot^o ar aaih- eaa ; FaxnaF liana aaajpnaraP ; oaioajpOo « „ , 

X Ideaaes aUaraaoXs, aaaiip aaaoo tdaib, taivaib, iparrad at tin basa : ; 

I (Fana at trana jaiaotii braachai, Faafa ; Flowers aaMo\v,s \ F, Jiritaun , , . sM, 

X Ftaai arectt tlnakFajlFw, axaelUir^ -Feaaai aaaHitln ianerpal- ; 

I annass appax dapaxaii ; Fraitoblaap; Faan» noaiFapiarn aaanaaias, i bai 

f Paiadati ad aadVaaa, wita na!iai«x'»^ oat, apraatliag aag™ ) 

a ao'!d-a ; a fail t oaaia, witl> iiaa broaii ridit and narana^ ndxnaaariiate i . I nirii wSt i o Fxnna- aaeniarti-d r Oaiaxtdi naaxtp iadaat'Oisaxaxii : f dnaiaciiOFanaeind ; { Ci0o...„i,-, 
Ftixa Oeiaxndxaai : Fnnoi a*nna ranaalatad ; OabbaF taraanaitt i ''^ "'^"^"''"^' Mi n 'Mts 
a ay ii ^l^^&s^^a^^s n.-' ^iMa-^aaa;yy--anav iuS:.;ig9^p»t?x»OA *2ftMM-t aMi-aii^W^M^^fc^M* 
:; tjt - 

F :«% 

a y V sw siiipiSSWi ' " a 
al 

mi 

w n at 
-t 

a si:?j ads^ didxt 

, -Vtt *i, 

i:bat;sti.;:iti-i it 

: moooeoi. 

" i E i ;inF ' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^